Materské centrum Meduška

Inovatívne riešenie materiálnej pomoci = projekt FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI. Ide o pomoc založenú na systéme DOPYT – VÝDAJ. Súčasťou pomoci budú textilné produkty, textilné odevy, interiérové doplnky a elektrospotrebiče. Nie je to sklad ani centrum nahromadenej materiálnej pomoci.

V projekte využijeme mechanizmy 3-fázového spracovania:

 1. fáza – triedenie (na produkty, ktoré sú vo svojej kvalite použiteľné pre človeka a na produkty, ktoré potrebujú prejsť procesom opráv, renovácie a upcyklácie)
 2. fáza – oprava (pre docielenie novej kvality produktu)
 3. fáza – upcyklácia (pretváranie opotrebovaného, či poškodeného produktu na nové produkty s vyššou hodnotou ako sú: podsedáky, polohovacie bandáže, dekubitné bandáže, hygienické potreby pre stravovanie a nákrčníky pre ťažko chorých, alebo dlhodobo ležiacich, paplóny, podušky, spacáky, izolačné výstelky do okien a dverí)

Cieľom projektu je:

 1. Zlepšenie kvality života rôznych skupín obyvateľstva viac ako doteraz (sociálne slabých, núdznych, seniorov, zdravotne znevýhodnených, ťažko chorých, bezdomovcov)
 2. Zvýšenie kvality životného prostredia cestou znižovania odpadov.

Textilné materiály a textilné odevy pre zabezpečenie FL-EX-IN EKOBANKY PRVEJ POMOCI získavame cestou spolupráce s eshopami, s výrobnými spoločnosťami a hotelierskym sektorom, a spolupracujúcimi organizáciami. Ide o:

 • nové produkty s malými chybami, ktoré však nemôžu ďalej prechádzať procesom predaja
 • zánovné produkty, ktoré my opravami, či renováciou dáme opäť do užívania
 • vyradené, opotrebované produkty, ktoré my procesom upcyklácie pretvoríme na nový produkt s vyššou hodnotou.

Priority projektu FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI:

 1. aktívna a adresná pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii v rámci celého Slovenska
 2. zvýšenie kvality životného prostredia znižovaním odpadov procesom triedenia, opravami a upcykláciou, čím pripravíme výsledné produkty na opätovné použitie
 3. vytvorenie niekoľko pracovných miest pre znevýhodnených, prepojíme miestnu komunitu a staneme sa nápomocným ďalším občianskym združeniam, a organizáciám, ktorí sa venujú zabezpečovaniu sociálnych potrieb pre ľudí v tiesni.