Materské centrum Meduška

Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie

Cieľom je podpora a poskytovanie služieb ranej starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách a v prostredí generačnej chudoby. Odstránenie existujúcich bariér a včasná stimulácia dieťaťa v ranom veku pomôžu k zvýšeniu podielu detí z MRK a z prostredia generačnej chudoby zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní.

Nebojme sa internetu

Cieľom projektu je zvýšenie povedomia a znalostí v oblasti digitalizácie, schopnosti identifikácie hrozieb a ich prevencia, zlepšená schopnosť orientácie v digitálnej dobe, zvýšenie počtu seniorov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života alebo participácie na digitálnom trhu.

Poď vstúpiť do života

Projekt má za cieľ predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít.

FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI

Sme zapojení do projektu inovatívneho riešenia materiálnej pomoci. Ide o cirkuláciu pomoci založenej na systéme DOPYT – VÝDAJ, ktorej súčasťou budú textilné produkty, textilné odevy, interiérové doplnky a elektrospotrebiče.

Nový domov pre Medušku

Meduška získala financie na prerábku priestorov.

Rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Rožňave a okolí

Od decembra 2022 bude v materskom centre Meduška prebiehať projekt, v rámci ktorého pomôžeme rozvinúť digitálne zručnosti ľuďom zo znevýhodnených skupín.

Rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Rožňave a okolí