Materské centrum Meduška

Pre najbližšie obdobie máme veľké plány. Naším prvým cieľom je obnovenie zrušenej herne v nových priestoroch. Ďalším vytýčeným cieľom je vytvorenie komunitnej záhrady, kde by sme pestovali zeleninu a ovocie a viedli pomocou nej k správnym stravovacím návykom.

V našej vízii máme aj komunitnú zónu, kde by sa stretávali deti a rodičia, materské školy by tam prezentovali svoje činnosti, organizovali by sa tam stretnutia s odborníkmi z praxe, pediatrami pre potrebu účasti detí na ranom vzdelávaní a ich motiváciu pre predprimárne vzdelávanie.

Poď vstúpiť do života

Projekt má za cieľ predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít.

Učenie pre život

Projekt je zameraný na pomoc sociálne slabým rodinám so snahou znižovať chudobu prostredníctvom vzdelávania rodín.