Materské centrum Meduška

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je podpora programov vzdelávania a následnej starostlivosti v oblasti rozvoja digitálnej gramotnosti a jej uplatnenia v bežnom živote a praxi pre občanov zo znevýhodnených skupín.

Čiastkové ciele:

  • rozvinúť v maximálnej miere teoretické vedomosti a zručnosti v digitálnej oblasti tvorbou a realizáciou kurzov šitých na mieru
  • rozvinúť v maximálnej miere praktické vedomosti a zručnosti v digitálnej oblasti osobnou asistenciou šitou na mieru
  • eliminácia patologických javov spojených s digitalizáciou (kyberšikana, emailový a webový phishing, či telefonické podvody, tzv. vishing ap.)
  • zabezpečenie trvalej udržateľnosti formou následnej pomoci kurzami a návodmi v online aj offline podobe a následným poradenstvom v priestoroch žiadateľa.  

Uvedený cieľ prispeje k zlepšeniu života obyvateľov znevýhodnených skupín, tak aj ich rodín procesom zvýšenia vzdelanostnej, vedomostnej a praktickej úrovne znevýhodnených skupín, s dôrazom na digitálne zručnosti, ktoré sa bude primárne vykonávať v priestoroch žiadateľa ale aj v ich rodinnom prostredí a sekundárne aj mimo neho.  

Cieľové skupiny budú pripravené, resp. zlepší sa ich pripravenosť pre digitálny trh v rôznych oblastiach osobného, spoločenského ako aj pracovného života, čo je v súlade s cieľom výzvy: podporiť využívanie internetových služieb (vrátane elektronických služieb) zo strany znevýhodnených osôb a zvýšiť ich participáciu na digitálnom trhu na území Slovenskej republiky.  

Hlavná aktivita projektu:

„Podpora rozvoja digitálnych zručností znevýhodnených skupín“  

Predmetné aktivity budú poskytovať:

  • Metodik a Asistentka metodika
  • 4 Lektori a 8 Asistentiek lektorov  

Cieľovou skupinou projektu sú:

Osoby zo znevýhodnených skupín v celkovom počte min. 60  

Miesto realizácie:

Rožňava a okolie  

Výška NFP:

136 215,28 EUR  

Merateľný ukazovateľ:  

P0711: Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu – počet 60  

Trvanie:

12 mesiacov (12/2022 – 11/2023)    

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Zmuva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Na tomto linku nájdete informáciu o zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7190965/

Zmluva o zabezpečení externého riadenia – manažéra projektu v rámci projektu Rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Rožňave a okolí.

Zmluvu v pdf formáte zobrazíte kliknutím na obrázok: