Materské centrum Meduška

Projekt “Poď vstúpiť do života” je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Stručný popis projektu:

Aktivity projektu sú zamerané na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít.

Účelom podporeného projektu je:

zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb: s poskytnutým oblečením sa zabezpečí osobná základná životná úroveň obyvateľov, zvýši sa kvalitnejšia hygiena v zabezpečení hygienických potrieb, čím sa eliminuje sociálne vylúčenie. Deti na ZŠ a SŠ sa budú môcť zapájať aktívnejšie na hodinách s poskytnutými školskými pomôckami, čím sa dosiahne zlepšenie známok a zníženie pocitu nedostatku materiálneho zabezpečenia.

Fotogaléria