Materské centrum Meduška

Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby

Kód Projektu: 06R01-20-V01-00078

Cieľ projektu

Cieľom je podpora a poskytovanie služieb ranej starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej „MRK“) a v prostredí generačnej chudoby. Odstránenie existujúcich bariér a včasná stimulácia dieťaťa v ranom veku pomôžu k zvýšeniu podielu detí z MRK a z prostredia generačnej chudoby zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní. Zníži sa tak podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, zníži sa socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporí sa rovný prístup vo výchove a vzdelávaní.

Obdobie prvých troch až šiestich rokov života dieťaťa je z hľadiska rozvoja jeho emocionálnych, mentálnych a psychomotorických schopností a jeho úspešnej socializácie kritické. Rizikové faktory spôsobené sociálnym znevýhodnením rodiny môžu mať negatívne dopady na vývin dieťaťa už počas tehotenstva matky, v ranom aj neskoršom veku. Môžu negatívne ovplyvniť výsledky dieťaťa počas školskej dochádzky, samotný proces a schopnosť učiť sa, získavať a osvojovať si nové poznatky, nadobúdať nové zručnosti počas povinnej školskej dochádzky a v konečnom dôsledku aj pri uplatnení sa v budúcom živote. Prácou s deťmi v ranom veku, ich rodičmi a tehotnými ženami je možné deti lepšie pripraviť na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania, čím výzva priamo napomáha naplneniu cieľov Reformy 1/K6. Projekt napomôže nastaviť služby ranej starostlivosti v prostredí MRK a generačnej chudoby udržateľným spôsobom a tým prispieť k prelomeniu generačnej reprodukcie chudoby a odstráneniu bariér prekážajúcich začleneniu detí z týchto prostredí do hlavného vzdelávacieho prúdu a tým uľahčiť aj ich začlenenie na trh práce a do spoločnosti ako takej.

Projekt je financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR

Fotogaléria