Materské centrum Meduška

Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie

Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby Kód Projektu: 06R01-20-V01-00078 Cieľ projektu Cieľom je podpora a poskytovanie služieb ranej starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej „MRK“) a v prostredí generačnej chudoby. Odstránenie existujúcich bariér a včasná stimulácia dieťaťa […]

Nebojme sa internetu

Ciele projektu Nebojme sa internetu: Zvýšenie povedomia a znalostí v oblasti digitalizácie, schopnosti identifikácie hrozieb a ich prevencia, zlepšená schopnosť orientácie v digitálnej dobe, zvýšenie počtu seniorov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života alebo participácie na digitálnom trhu, ochrana Cieľom projektu je priniesť vzdelávanie v oblasti ochrany pred nástrahami digitalizácie – kyberšikanou, webovým phishingom, telefonickými […]

Poď vstúpiť do života

Projekt “Poď vstúpiť do života” je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja. Stručný popis projektu: Aktivity projektu sú zamerané na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít. Účelom podporeného projektu je: zabezpečenie nevyhnutných […]

Rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Rožňave a okolí

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je podpora programov vzdelávania a následnej starostlivosti v oblasti rozvoja digitálnej gramotnosti a jej uplatnenia v bežnom živote a praxi pre občanov zo znevýhodnených skupín. Čiastkové ciele: rozvinúť v maximálnej miere teoretické vedomosti a zručnosti v digitálnej oblasti tvorbou a realizáciou kurzov šitých na mieru rozvinúť v maximálnej miere praktické […]

FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI

Inovatívne riešenie materiálnej pomoci = projekt FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI. Ide o pomoc založenú na systéme DOPYT – VÝDAJ. Súčasťou pomoci budú textilné produkty, textilné odevy, interiérové doplnky a elektrospotrebiče. Nie je to sklad ani centrum nahromadenej materiálnej pomoci. V projekte využijeme mechanizmy 3-fázového spracovania: fáza – triedenie (na produkty, ktoré sú vo svojej kvalite […]