Materské centrum Meduška

Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie

Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby Kód Projektu: 06R01-20-V01-00078 Cieľ projektu Cieľom je podpora a poskytovanie služieb ranej starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej „MRK“) a v prostredí generačnej chudoby. Odstránenie existujúcich bariér a včasná stimulácia dieťaťa v ranom veku pomôžu k zvýšeniu podielu detí z MRK a z prostredia generačnej chudoby zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní. Zníži sa tak podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, zníži sa socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporí sa rovný prístup vo výchove a vzdelávaní. Obdobie prvých troch až šiestich rokov života dieťaťa je z hľadiska rozvoja jeho emocionálnych, mentálnych a psychomotorických schopností a jeho úspešnej socializácie kritické. Rizikové faktory spôsobené sociálnym znevýhodnením rodiny môžu mať negatívne dopady na vývin dieťaťa už počas tehotenstva matky, v ranom aj neskoršom veku. Môžu negatívne ovplyvniť výsledky dieťaťa počas školskej dochádzky, samotný proces a schopnosť učiť sa, získavať a osvojovať si nové poznatky, nadobúdať nové zručnosti počas povinnej školskej dochádzky a v konečnom dôsledku aj pri uplatnení sa v budúcom živote. Prácou s deťmi v ranom veku, ich rodičmi a tehotnými ženami je možné deti lepšie pripraviť na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania, čím výzva priamo napomáha naplneniu cieľov Reformy 1/K6. Projekt napomôže nastaviť služby ranej starostlivosti v prostredí MRK a generačnej chudoby udržateľným spôsobom a tým prispieť k prelomeniu generačnej reprodukcie chudoby a odstráneniu bariér prekážajúcich začleneniu detí z týchto prostredí do hlavného vzdelávacieho prúdu a tým uľahčiť aj ich začlenenie na trh práce a do spoločnosti ako takej. Projekt je financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR Fotogaléria

Nebojme sa internetu

Ciele projektu Nebojme sa internetu: Zvýšenie povedomia a znalostí v oblasti digitalizácie, schopnosti identifikácie hrozieb a ich prevencia, zlepšená schopnosť orientácie v digitálnej dobe, zvýšenie počtu seniorov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života alebo participácie na digitálnom trhu, ochrana Cieľom projektu je priniesť vzdelávanie v oblasti ochrany pred nástrahami digitalizácie – kyberšikanou, webovým phishingom, telefonickými podvodmi a krádež financií vylákaním citlivých údajov Ďalším cieľom je združovanie a socializácia seniorov, ktorí sú častokrát ohrozované sociálnou exklúziou. Pravidelným stretávaním opätovne získavajú svoje komunikačné zručnosti a v kolektíve vznikajú nové priateľstvá a pomocné ruky. Fotogaléria

Učenie pre život

Únia materských centier v spolupráci s poisťovňou Generali prináša na Slovensko v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net (THSN) program Učenie pre život. Tento program je financovaný z Nadačného Fondu poisťovne Generali pri Nadácii Pontis. Je zameraný na pomoc sociálne slabým rodinám so snahou znižovať chudobu prostredníctvom vzdelávania rodín. Materské centrum Meduška bude v projekte zapojená od 1. 1. 2024. Viac informácií nájdete na webe Únie materských centier:  https://www.materskecentra.sk/ucenie-pre-zivot/ Fotogaléria

Poď vstúpiť do života

Projekt “Poď vstúpiť do života” je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja. Stručný popis projektu: Aktivity projektu sú zamerané na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít. Účelom podporeného projektu je: zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb: s poskytnutým oblečením sa zabezpečí osobná základná životná úroveň obyvateľov, zvýši sa kvalitnejšia hygiena v zabezpečení hygienických potrieb, čím sa eliminuje sociálne vylúčenie. Deti na ZŠ a SŠ sa budú môcť zapájať aktívnejšie na hodinách s poskytnutými školskými pomôckami, čím sa dosiahne zlepšenie známok a zníženie pocitu nedostatku materiálneho zabezpečenia. Fotogaléria

Rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Rožňave a okolí

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je podpora programov vzdelávania a následnej starostlivosti v oblasti rozvoja digitálnej gramotnosti a jej uplatnenia v bežnom živote a praxi pre občanov zo znevýhodnených skupín. Čiastkové ciele: rozvinúť v maximálnej miere teoretické vedomosti a zručnosti v digitálnej oblasti tvorbou a realizáciou kurzov šitých na mieru rozvinúť v maximálnej miere praktické vedomosti a zručnosti v digitálnej oblasti osobnou asistenciou šitou na mieru eliminácia patologických javov spojených s digitalizáciou (kyberšikana, emailový a webový phishing, či telefonické podvody, tzv. vishing ap.) zabezpečenie trvalej udržateľnosti formou následnej pomoci kurzami a návodmi v online aj offline podobe a následným poradenstvom v priestoroch žiadateľa.   Uvedený cieľ prispeje k zlepšeniu života obyvateľov znevýhodnených skupín, tak aj ich rodín procesom zvýšenia vzdelanostnej, vedomostnej a praktickej úrovne znevýhodnených skupín, s dôrazom na digitálne zručnosti, ktoré sa bude primárne vykonávať v priestoroch žiadateľa ale aj v ich rodinnom prostredí a sekundárne aj mimo neho.   Cieľové skupiny budú pripravené, resp. zlepší sa ich pripravenosť pre digitálny trh v rôznych oblastiach osobného, spoločenského ako aj pracovného života, čo je v súlade s cieľom výzvy: podporiť využívanie internetových služieb (vrátane elektronických služieb) zo strany znevýhodnených osôb a zvýšiť ich participáciu na digitálnom trhu na území Slovenskej republiky.   Hlavná aktivita projektu: „Podpora rozvoja digitálnych zručností znevýhodnených skupín“   Predmetné aktivity budú poskytovať: Metodik a Asistentka metodika 4 Lektori a 8 Asistentiek lektorov   Cieľovou skupinou projektu sú: Osoby zo znevýhodnených skupín v celkovom počte min. 60   Miesto realizácie: Rožňava a okolie   Výška NFP: 136 215,28 EUR   Merateľný ukazovateľ:   P0711: Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu – počet 60   Trvanie: 12 mesiacov (12/2022 – 11/2023)     Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk. Zmuva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Na tomto linku nájdete informáciu o zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7190965/ Zmluva o zabezpečení externého riadenia – manažéra projektu v rámci projektu Rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín v Rožňave a okolí. Zmluvu v pdf formáte zobrazíte kliknutím na obrázok: Fotogaléria projektu

FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI

Inovatívne riešenie materiálnej pomoci = projekt FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI. Ide o pomoc založenú na systéme DOPYT – VÝDAJ. Súčasťou pomoci budú textilné produkty, textilné odevy, interiérové doplnky a elektrospotrebiče. Nie je to sklad ani centrum nahromadenej materiálnej pomoci. V projekte využijeme mechanizmy 3-fázového spracovania: fáza – triedenie (na produkty, ktoré sú vo svojej kvalite použiteľné pre človeka a na produkty, ktoré potrebujú prejsť procesom opráv, renovácie a upcyklácie) fáza – oprava (pre docielenie novej kvality produktu) fáza – upcyklácia (pretváranie opotrebovaného, či poškodeného produktu na nové produkty s vyššou hodnotou ako sú: podsedáky, polohovacie bandáže, dekubitné bandáže, hygienické potreby pre stravovanie a nákrčníky pre ťažko chorých, alebo dlhodobo ležiacich, paplóny, podušky, spacáky, izolačné výstelky do okien a dverí) Cieľom projektu je: Zlepšenie kvality života rôznych skupín obyvateľstva viac ako doteraz (sociálne slabých, núdznych, seniorov, zdravotne znevýhodnených, ťažko chorých, bezdomovcov) Zvýšenie kvality životného prostredia cestou znižovania odpadov. Textilné materiály a textilné odevy pre zabezpečenie FL-EX-IN EKOBANKY PRVEJ POMOCI získavame cestou spolupráce s eshopami, s výrobnými spoločnosťami a hotelierskym sektorom, a spolupracujúcimi organizáciami. Ide o: nové produkty s malými chybami, ktoré však nemôžu ďalej prechádzať procesom predaja zánovné produkty, ktoré my opravami, či renováciou dáme opäť do užívania vyradené, opotrebované produkty, ktoré my procesom upcyklácie pretvoríme na nový produkt s vyššou hodnotou. Priority projektu FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI: aktívna a adresná pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii v rámci celého Slovenska zvýšenie kvality životného prostredia znižovaním odpadov procesom triedenia, opravami a upcykláciou, čím pripravíme výsledné produkty na opätovné použitie vytvorenie niekoľko pracovných miest pre znevýhodnených, prepojíme miestnu komunitu a staneme sa nápomocným ďalším občianskym združeniam, a organizáciám, ktorí sa venujú zabezpečovaniu sociálnych potrieb pre ľudí v tiesni.